Kalkulátor optimální krmné dávky
Spočítejte si optimální krmnou dávku pro Vašeho mazlíčka.

Podmínky zpracování osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost BiBi food s.r.o., IČO 08509239, se sídlem Sázavská 807/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 320133 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou: 
  adresa: K Zahrádkám 1047/21a, 155 00 Praha 5
  e-mail: opravdovepsijidlo@bibifood.cz
  telefon: 724 611 352
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a (např. za účelem zasílání newsletterů, nebo provedení registrace na webových stránkách správce), nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky: 
  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • poštovní adresa a příp. další doručovací adresa,
  • telefonní číslo.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce může také zpracovávat údaje o Vašem psovi, a to jeho jméno, stáří a další údaje, které mu sdělíte.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR např. na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), zabránění zneužití webových stránek správce, vymáhání pohledávek, zjišťováním Vaší spokojenosti s nákupem nebo předání Vašich osobních údajů zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou případně uvedeni níže,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zejména v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby nebo dále ve vztahu k nabízení zboží/služeb jiných osob.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • vedení uživatelského účtu na webových stránkách správce na základě Vaší registrace; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení uživatelského účtu (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné Vám uživatelský účet vést,
  • obsluha webového kontaktního formuláře zveřejněného na webových stránkách správce – poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich správce nemůžete touto cestou kontaktovat,
  • obsluha kalkulátoru optimální denní dávky stravy pro psa - poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich Vám nebude umožněno kalkulátor využívat,
  • zaznamenání Vašeho komentáře/hodnocení a/nebo příspěvku do diskuze na webových stránkách správce – poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich Vám nebude umožněno vložit komentář/hodnocení, resp. účastnit se diskuze,
  • plnění právních povinností vůči státu (zákonný požadavek) – např. vedení účetnictví, vystavování daňových dokladů; plnění těchto povinností souvisí zejména s vyřízením Vaší objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit – pro plnění těchto činností jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné (e-mailová adresa, popř. telefonní číslo) a bez kterých by správce nemohl tyto aktivity provádět (smluvní požadavek); bez poskytnutí osobních údajů není možné, aby správce tyto činnosti plnil.
 3. Vaši spokojenost s nákupem správce zjišťuje prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-shop správce zapojen. Ty Vám správce zasílá pokaždé, když u správce nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky správce provádí na základě svého oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz tržního postavení správce využívá správce zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebude dále zasílán.
 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) a po dobu plnění zákonných povinností.
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 2 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • ve vedení správce (jednatelé) a/nebo podílející se na dodání zboží/služeb/ realizaci plateb na základě smlouvy, pracovníci správce,
  • zajišťující pro správce služby provozování e-shopu správce a další služby v souvislosti s provozováním tohoto e-shopu. 
 2. Vaše osobní údaje zpracovává za podmínek uvedených v čl. III. těchto podmínek také provozovatel portálu Heureka.cz (společnost Heureka Group a.s., IČO 07822774).
 3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše právo vznést námitku

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR, jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Správce Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.
 2. Za podmínek stanovených v GDPR dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Správce Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

 

 

VII.

Další Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte také
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, kdy můžete žádat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a základní informace o tomto zpracování,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (např. jestliže je správce zpracovává nepřesně nebo neúplně), popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR (např. pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než správce ověří přesnost Vašich osobních údajů, nebo po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce),
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR např. v případě, kdy Vaše osobní údaje již správce nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovávány,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním těch údajů, které na základě souhlasu správce zpracovává, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I. těchto podmínek (odvolání souhlasu neznamená, že správce není oprávněn tyto osobní údaje dále zpracovávat na základě jiného zákonného důvodu).
  • Více informací o právech jsou k dispozici také na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce zároveň přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře či kalkulátoru optimální daní dávky stravy pro psa/provedením registrace/vložením komentáře/hodnocení či příspěvku do diskuze na webových stránkách potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte také zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám je může zaslat na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.12.2020

 

Zpět do obchodu